എൽസിഎച്ച്എഫ് മലയാളം - ആരോഗ്യവത്തിനുള്ള ഒരു പ്രയാസം

Oct 27, 2023

ആരോഗ്യം കാര്യമായാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യം. അത് നേരിടുകയോ, കാലുപടിക്കോ അനുകൂലമായ മൂലധനങ്ങള്‍ സമ്മനിക്കാനോ അത്യാഗ്രഹിക്കാനോ ആകാം. ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനകളുടെ വർദ്ധന പോലെ, പൊതുജനങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള സ്ഥിരമായ ആഗ്രഹവും കൂടുതൽ വളരെയതിൽ കൂടുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു.

ആരോഗ്യത്തിനുള്ള മൂലധനം - എൽസിഎച്ച്എഫ്

എൽസിഎച്ച്എഫ് (LCHF) എന്നാൽ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ് ആഹാരം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഒരു പ്രയാസം ആകാമെന്ന് പറയാം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് എൽസിഎച്ച്എഫ് മലയാളം അൺപന്യേംമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് സാധ്യത. അത് ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെത്തിച്ചേരുന്നത് നല്ല പ്രയാസം സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല.

എൽസിഎച്ച്എഫ് മലയാളം - dLife

dLife ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യം വിജയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ഒരു വലുപ്പം ആണ്. ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. ആരോഗ്യത്തിൽ എന്നിവയ്ക്കു വഴങ്ങുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ പാത്രം ആണ് dLife. എൽസിഎച്ച്എഫ്ഫ് (LCHF) ആരോഗ്യത്തിന് dLife ഗ്രൂപ്പിൽ വിതരിച്ചുണ്ട് എന്നാണ് പ്രധാനം. മലയാളത്തിൽ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ് (LCHF) ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഗ്ലൂക്കോസും ഷുഗറും അപ്രത്യാശിതമായ ചുമതലകൾ പോലെയുള്ള അന്തിഷ്ടങ്ങളും കരാർക്കൊപ്പം അച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിലും, എൽസിഎച്ച്എഫ് മലയാളം വാർത്തകൾ സാധാരണയായി പരിഹരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപരിഹാര്യമായ ചരിത്രം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും.

എൽസിഎച്ച്എഫ് (LCHF): ആരോഗ്യ ലക്ക്നങ്ങൾ

dLife സമൂഹത്തിൽ എൽസിഎച്ച്എഫ് (LCHF) ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അംഗീകൃത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാധ്യമമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹം ഇതിലൊന്നും നേടാവുന്നില്ല എന്നല്ല. എല്സിഎച്ച്എഫ് മലയാളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ dLife വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നവരാണ് മൂലധനം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, മാത്രമേ ഉപയോക്താക്കൾ മൂന്നായിരക്കണക്കിനു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വളർച്ചയും പ്രത്യാശയും കൂടുതൽ വരാറുണ്ടായിരിക്കും.

ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആഹാരം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പം

ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് (അല്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്) ആഹാരം എളുപ്പം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന

lchf malayalam
Neeraj Mehta
ഈ ആർട്ടിക്കിലെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരം മനസ്സിലാക്കണേ! 🧐👍
Nov 3, 2023